สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มจร.

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แบบฟอร์มเอกสารของบัณฑิตวิทยาลัยที่นิสิตพึงทราบ

แบบฟอร์มเอกสารของบัณฑิตวิทยาลัยที่นิสิตพึงทราบ

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บ www.psymcu.com

แบบฟอร์ม  บฑ. ๑           บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

แบบฟอร์ม  บฑ.๒            ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์ม  บฑ.๓            ทะเบียนประวัตินิสิต

แบบฟอร์ม  บฑ.๔            บัตรประจำตัวนิสิต

แบบฟอร์ม  บฑ.๕            ใบลงทะเบียนรายวิชา

แบบฟอร์ม  บฑ.๖            แบบคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์ม  บฑ.๗            ใบเก็บผลการศึกษา

แบบฟอร์ม  บฑ.๘           แบบคำร้องเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์

แบบฟอร์ม  บฑ.๘.๑         ใบนำส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

แบบฟอร์ม  บฑ.๙           แบบฟอร์มการลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๐          ใบประเมินผลโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๑          ใบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๑.๑       ใบหาค่าเฉลี่ยดุษฎีนิพนธ์

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๑.๒       ใบส่งคะแนนผลดุษฎีนิพนธ์

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๑.๓       ใบตรวจแก้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ Abstract ดุษฎีนิพนธ์

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๒          ใบนำส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๓          แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบและการจบการศึกษา

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๔          ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๔.๑       ใบเตือนการส่งรายงาน/ผลการสอบ

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๕          แบบคำร้องขยายเวลาเรียน

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๖          แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๗          คำร้องรักษาสถานภาพ

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๘          บัญชีรับใบตอบปัญหา

แบบฟอร์ม  บฑ.๑๙          ใบกรองคะแนน

แบบฟอร์ม  บฑ.๒๐          ใบรับ/ใบส่งรายงาน

แบบฟอร์ม  บฑ.๒๑          ใบประเมินผลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

แบบฟอร์ม  บฑ.๒๑.๑       ใบสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

แบบฟอร์ม  บฑ.๒๒          แบบฟอร์มการลงทะเบียนสอบวัดความรู้ด้านภาษา นิสิตปริญญาเอก

แบบฟอร์ม                    ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ

Facebook